En aquest mòdul aprendrem a:

  • Protegir les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, emmagatzematge i transmissió de la informació.
  • Desenvolupar aplicacions compostes per diversos processos reconeixent i aplicant principis de programació paral·lela.
  • Desenvolupa raplicacions compostes per diversos fils d'execució analitzant i aplicant llibreries específiques del llenguatge de programació java.
  • Programar mecanismes de comunicació en xarxa emprant sòcols i analitzant l'escenari d'execució.
  • Desenvolupar aplicacions que ofereixen serveis en xarxa, utilitzant llibreries de classes i aplicant criteris d'eficiència i disponibilitat.