Tests d'avaluació i altres activitats

L' Aula d'Acollida és l'espai destinat als nouvinguts que s'han d'iniciar a la llengua vehicular de l'ensenyament mitjà, que a la comunitat de Catalunya és el català. A més de l'ensenyament de la llengua es pretén que per part de l'alumnat hi hagi també una voluntat d'integració en els aspectes socio-culturals.

Els Objectius generals són:

Els objectius generals d’aquest nivell (secundària) són:
- Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb
temes propers als alumnes (informacions personals bàsiques, familiars, temps
lliure, entreteniments, temes relacionats amb l’àmbit educatiu, entorn, etc.)
- Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixen un intercanvi
simple i directe d’informació sobre temes propers.
- Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència, entorn
immediat i assumptes relacionats amb les necessitats bàsiques.


Objectius específics:
Comprensió oral:
• Pel que fa a comprensió oral global:
• Identificar el tema de conversa, si es parla a poc a poc i amb claredat.
• Comprendre les expressions i el vocabulari més freqüent relatiu a qüestions
que fan referència als temes més immediats (informació personal i familiar,
temes relacionats amb l’escola, compres, temps lliure...)
• Entendre una explicació clara sobre temes coneguts, pot ser que se li hagi
de repetir o s’hagi d’acompanyar d’il—·lustracions.
• Entendre suficientment els missatges per resoldre necessitats concretes que
es puguin presentar dins del centre escolar.
• Comprendre instruccions senzilles sobre el que ha de portar de casa, el que
ha de fer, com anar d’un lloc a l’altre...
• Copsar la idea principal d’avisos i missatges breus, clars i senzills.
Expressió oral:
Pel que fa a la producció oral global:
• Produir expressions i frases simples per descriure o presentar de manera
senzilla la família i altra gent, les tasques escolars, les rutines diàries, els
gustos i les preferències, etc.
• Fer descripcions breus i elementals de fets i activitats.
• Narrar una història o descriure alguna cosa de manera senzilla.
• Dur a terme funcions lingüístiques elementals, com ara intercanviar
informació i demanar-ne, també expressar opinions d’una manera senzilla
• Mantenir intercanvis socials molt breus.


Per a l'elaboració d'aquests objectius se segueixen les pautes del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 2003.

Comprensió lectora:
• Llegir i comprendre textos breus, escrits amb un llenguatge senzill amb
vocabulari bàsic.
• Trobar informació específica en textos escolars breus o en materials
quotidians senzills com anuncis, horaris, instruccions, etc.
• Entendre senyals i avisos del centre escolar i de llocs públics com el carrer,
mitjans de transport, etc.
• Comprendre notes i cartes personals curtes i senzilles.
Expressió escrita:
• Produir textos breus i senzills on es descriguin aspectes bàsics de la seva
família, els estudis, les seves afeccions, activitats quotidianes, etc, utilitzant
els connectors més habituals (i, però, perquè) per enllaçar les frases.
• Escriure notes i petits missatges per satisfer les necessitats immediates.
• Escriure cartes personals molt senzilles.
Interacció oral:
• Interactuar amb una facilitat raonable en situacions ben estructurades i en
converses curtes a condició que l’interlocutor ajudi si fa falta.
• Començar, mantenir i acabar una conversa senzilla cara a cara.
Repertori lingüístic:
• Fer servir un repertori lingüístic elemental que permeti afrontar situacions
quotidianes de contingut previsible.
• Utilitzar un vocabulari suficient per satisfer les necessitats comunicatives
elementals.
• Utilitzar algunes estructures simples correctament, tot i que encara es
poden cometre errors elementals com, per exemple, confondre els temps i
oblidar la concordança.
• Escriure paraules que pertanyen al vocabulari oral de l’aprenent amb
correcció fonètica (ortografia natural) però no forçosament ortogràfic.