CFGMGA. MP02: Operacions Administratives de Compravenda
UF1: Circuit Administratiu de Compravenda
Part IV: Comanda, Albarà i Transport.